Trafikolyckor med vilt – Undvik olyckan

Det kan vara svårt att undvika en kollision när viltet plötsligt står framför din bil. Men det finns vissa förberedelser och åtgärder man kan vidta för att vara mer förberedd och skaffa sig större marginaler när situationen uppstår. Nedan finner du praktisk information och tänkvärda fakta som kan hjälpa dig att undvika en del viltolyckssituationer.

Rätt utrustning

En förutsättning för att du ska kunna köra tryggt, är att bilen fungerar på ett säkert sätt. Till exempel att bromsarna är tillförlitliga och att däcken har ett bra mönsterdjup. Dessa viktiga funktioner, och många andra, får du en god kontroll av när du besiktigar din bil. Självklart ska det finnas säkerhetsbälte för samtliga passagerare i bilen och de ska användas (även vid korta körsträckor). Om små barn färdas i fordonet används en bakåtvänd godkänd barnstol. Vid kollision eller plötslig inbromsning är säkerhetsbältet och barnstolen det som kan rädda er från allvarliga skador.

Hastighet

Nästan alla fortkörare håller sig under den gräns där man riskerar att bli av med körkortet. De tänker förmodligen mer på det, än på den starkt ökande risk de utsätter sig själv och andra trafikanter för. Hur skicklig en förare än är behöver man ha marginalerna på sin sida om det oväntade inträffar, tex ett vilt som kommer upp på vägen. Det enklaste sättet att skaffa sig marginaler är att följa hastighetsbegränsningarna och anpassa hastigheten till rådande förhållanden. Ju lägre hastighet, desto större chans att hinna reagera, uppfatta saker runt omkring, bedöma situationer och fatta rätt beslut.

Ju högre fart desto värre skada när olyckan är framme. Det är inte bara reaktionssträckan och bromssträckan som ökar när man kör fort. Om du råkar ut för en olycka så ökar kollisionshastigheten, och därmed också skadepåföljden av olyckan, kraftigt vid högre farter. Av diagrammet nedan framgår att så liten hastighetsskillnad som 20 km/h kan ge upphov till en skillnad i kollisionshastighet på 70 km/h (vilket motsvarar ett fall från sjätte våningen i ett höghus). Det kan vara skillnaden mellan att överleva eller inte.

Bilen som kör i 70 km/h hinner stanna om en fara, tex ett vilt, dyker upp ca 50 meter framför bilen medan bilen som kör i 90 km/h kolliderar med en hastighet av 70 km/h. Uppgifterna förutsätter bra bromsar, ordentliga däck och torr asfalt. Källa: Trafikverket

Vidga ditt synfält

Ett vidgat synfält är av största vikt för att kunna undvika viltolyckor. Det är en välkänd uppfattning att jägare är mer sällan inblandade i kollisioner med klövvilt. Anledningen är säkert att jägaren intresserat söker efter vilt med blicken, därmed undviker han också att kollidera med dem. Jägaren har, genom att se djuren tidigt, köpt sig marginaler för att hinna bromsa. Många bilister är endast fokuserade på vägbanan i stället för att dessutom titta i kanterna, in i skogen och ut över fälten. Det är viktigt att vi har uppsikt över såväl vägbanan som omgivningen. Var extra uppmärksam vid åkrar, föryngringsytor (kalhyggen/nyplanteringar) och sjöar/vattendrag.

Djuren är normalt sett mest i rörelse från skymning till och med gryning. De lämnar sin daglega i skymningen för att söka föda och återvänder i gryningen för att söka skydd under dagen. För vildsvinstäta trakter gäller det att vara extra uppmärksam framförallt under dygnets mörka timmar. Vildsvinen har senare vanor än rådjur och älg och lämnar daglegan först efter skymningen och återvänder före gryningen.

Våren och hösten är två tider på året då risken för kollision med älg är extra stor. På våren, maj/juni, stöter älgkon bort sina fjolårskalvar. Dessa bortstötta kalvar irrar då runt i markerna och tyvärr även över vägar. Hösten är extra utsatt då brunsten infaller i september. Efter brunsten börjar älgjakten. Aktiviteter i skogarna sätter djuren i rörelse och därmed ökar faran för kollisioner.

Ljus & mörker

Halvljus på dagen och helljus vid mörkerkörning hjälper dig att se och ger dig därmed bättre förutsättningar att reagera i tid. Det är dessutom viktigt att du vid mörkerkörnning bländar av vid rätt tillfälle. I syfte att underlätta för andra trafikanter bländar många av för tidigt. Med enbart halvljus på natten har vi mycket begränsad sikt. Är det dessutom regn försämras våra förutsättningar ytterligare. I det svarta området mellan bilarna har vi ingen möjlighet att upptäcka tex vilt. Blända alltså inte av för tidigt men ta hänsyn till mötande trafik så du inte försvårar för dem. Vid mörkerkörning kan man även vara uppmärksam på reflexstolpar som kantar många av våra vägar. Om en eller ett par av reflexerna ”slocknar” eller ”blinkar” kan detta bero på att ett eller flera djur passerar eller står vid vägkanten. Ibland kan dessutom djurets ögon reflektera strålkastarljuset och lysa/glittra i mörkret (detta gäller ej vildsvinet, som har samma hornhinnor som människan).

Respektera viltvarningsmärken

Vilda djur korsar våra vägar överallt. På vissa platser är viltvarningsmärken uppsatta där det förekommer extra mycket vilt och där det finns naturliga viltväxlar. Vid dessa skyltar är det därför viktigt att man är extra uppmärksam samt sänker hastigheten. Ofta har det just på dess platser förekommit ett stort antal viltolyckor. Du får genom skyltningen information på ett lättillgänglig sätt som kan hjälpa dig att undvika kollisioner.

 

Viltstängsel

Viltstängsel minskar en stor del av olyckorna. Dock ska man komma ihåg att viltstaket inte utestänger allt vilt från vägen. Älgar kan hoppa över eller riva ner, rådjur och vildsvin kan ta sig under, folk glömmer att stänga grindar etc. Har ett djur väl kommit in kan det inte ta sig ut igen – det befinner sig i en dödsfälla. Det är därför viktigt att vara uppmärksam och ha ett vidgat synfält, även om det finns viltstängsel. Det är även viktigt att vara medveten om att det ofta passerar mycket vilt före och efter en stängslad sträcka. Ett viltstängsel innebär inte att djuret rörelser avstannar. Effekten blir att man förflyttar rörelsen. En älg som försöker korsa en väg och stöter på ett viltstängsel följer många gånger detta, och passerar vid första bästa öppning – oftas där viltstängslet slutar eller om en viltgrind står öppen.

Sammanfattning

  • Anpassa farten, använd bilbälte
  • Var extra uppmärksam vid åkrar, föryngringsytor, sjöar och där viltstängsel börjar eller upphör.
  • Var extra uppmärksam från skymning till gryning.
  • Kom ihåg att lefta efter vilt, kör med fantasi
  • Tänk på att vår och höst är faran för vilt på vägarna extra stor.