På olycksplatsen

Hur uppmärksam du än tycker dig vara och trots att du sänker farten på utsatta ställen kan olyckan ändå vara framme. Det är mörkt, det regnar eller är dimma, du kanske bländas av mötande trafik. Helt plötsligt står djuret framför bilen/motorcykeln och du har ingen möjlighet att undvika en kollision. Det är då viktigt att agera på ett riktigt sätt efter olyckan. Nedan finner du steg-för-steg vad du bör göra när du kolliderat med vilt eller är först på plats vid en viltolycka.

Varna andra trafikanter

Första åtgärden efter en viltolycka är att varna andra trafikanter. Det är av största vikt att det inte sker fler olyckor, kanske med värre utgång än den ursprungliga olyckan. Varna andra trafikanter gör du genom att sätta upp varningstriangeln 200-300 m från olycksplatsen i utsatt vägfält. Vidare bör du sätta på varningsblinkers på eget fordon samt flytta den, om möjligt, till vägrenen eller parkeringsficka. Därefter tar du hand om eventuellt skadade, efter din kunskap och förmåga.

Markera platsen

Enligt jaktförordningen §40 är du skyldig enligt lag att märka ut platsen vid en kollision med älg, hjort, rådjur, vildsvin, lodjur, järv, mufflonfår, björn, utter, varg och örn. Gör du inte detta, betraktas det som ”smitning” och är belagt med böter. Vid kollision med ren bör man också markera ut olycksplatsen. Direkt efter att man varnat andra trafikanter skall man märka ut platsen. Använd gärna Älgskadefondsföreningens speciella markeringsremsa. Om denna inte är tillgänglig använd då en plastpåse eller nåt annat väl synligt. Platsen som man markerar är den där ett dött djur ligger kvar på vägen eller där ett skadat djur försvann till skogs. Har djuret försvunnit från platsen binder man markeringen i den vägkant där djuret försvann – inte där det kom ifrån. Ligger djuret kvar på vägbanan ska man, om möjligt, flytta ut det till vägrenen.

Ett undantag från dessa rutiner är när du har du kolliderat med björn eller vildsvin, då du ej bör gå ur bilen på viltolycksplatsen. Om fordonet fortfarande går att köra, bör du istället köra 100 m längre bort på vägen och markera där istället. Detta ska naturligtvis meddelas i rapporteringen till polisen. Om fordonet inte går att framföra, ska du sitta kvar i bilen, sätta på varningsblinkers och ringa polisen. Markering av platsen och en god vägbeskrivning är en förutsättning för att kunna genomföra ett effektivt eftersök. Därmed ges jägaren möjlighet att kunna hitta ett skadat djur och förkorta eventuellt lidande. Om man inte kan göra ett eftersök på djuret kan det avlida av sina skador. Ett synnerligen plågsamt sätt att dö på och ett djurplågeri som sker helt i onödan.

Gå ej i spåret

Vid markering av en viltolycksplats ska man bara göra denna vid vägkanten. Man ska inte försöka markera flyktvägen eller i övrigt trampa runt på platsen i onödan – det både försvårar och fördröjer spårarbetet för jägaren och eftersökshunden. Hunden vet i vilken riktning spåret går.

Anmäl till polisen

Enligt lag är du som förare skyldig att anmäla en viltolycka (kollision med älg, hjort, rådjur, vildsvin, lodjur, järv, mufflonfår, björn, utter, varg och örn) till polisen. Det gör du genom att ringa 112 efter att du varnat andra bilister och markerat ut viltolycksplatsen. Gör du inte detta, betraktas det som ”smitning” och det är belagt med böter. Renar och annan tamboskap, som t.ex. hundar och hästar, blir också inblandade i trafikolyckor. Vid kollision med tamboskap skall ägaren omgående underrättas. Kan ägaren inte lokaliseras eller nås måste olyckan genast anmälas till polisen. Det är även viktigt att i dessa fall markera ut olycksplatsen med markeringsremsa eller liknande.

Lämna vägbeskrivning

När man anmäler olyckan till polisen är det viktigt att man lämnar en så detaljerad vägbeskrivning som möjligt. Var uppmärksam på skyltar, hur miljön ser ut med speciella kännetecken etc. Om man inte ringer från mobiltelefon, utan istället kör till annan telefon, är det ett bra tips att nollställa trippmätaren. Du vet då exakt hur långt det är till olycksplatsen från platsen du ringer ifrån. När man anmäler olyckan till polisen får man information av polisbefälet om man kan lämna olycksplatsen eller ej. Har det inte skett några personskador, eller andra speciella omständigheter föreligger, kommer polisen sällan ut till platsen. Polisen kontaktar istället jakträttshavaren som får till uppgift att ta hand om det dödade eller skadade djuret. Man får inte ta med sig påkört djur hem, detta räknas som stöld. Viltet tillhör jakträttshavaren.

Skadat vilt

Om djuret finns kvar på kollisionsplatsen och är skadat, men fortfarande lever, är det tillåtet att avliva djuret om det är ett vilt. Ska man avliva ett skadat vilt är det viktigt att man verkligen har kunskapen hur man går tillväga, så att man inte istället förvärrar djurets lidande. Kan du inte själv avliva djuret, avvakta då tills jägaren eller polis kommer till platsen. Ibland kan man även få hjälp av en bakomvarande trafikant med erfarenhet. Tänk även på att respektera det skadade djuret. Låt det ligga ifred. Stå inte nära för att titta. Det blir en oerhörd stress för djuret som inte kan fly p g a sina skador. Du kan även själv komma till skada om djuret tex sparkar. Man ska även tänka på att inte närma sig ett större klövvilt framifrån. Djuret kan plötsligt resa sig och ge sig iväg med stor kraft. Är det ett rovdjur, tex varg eller lo, ska man vara varsam och absolut inte gå nära så att djuret kan känna sig hotat eller trängt.

Dött vilt

Om viltet du kolliderar med är dött är det viktigt att du försöker dra bort det från vägbanan. Det gäller även om det är småvilt som tex kanin, hare eller räv. Stanna på ett trafiksäkert sätt och dra bort djuret till vägrenen. Dött vilt lockar till sig rovdjur, såväl däggdjur som stora rovfåglar. Dessa kan i sin tur leda till trafikolyckor, kanske med värre utgång än den första.

Oskadat vilt

Det är viktigt att observera att man anmäler olyckan till polisen även om djuret har försvunnit till skogs till synes oskadat. Har det varit någon form av sammanstötning måste olyckan rapporteras – det är omöjligt för en förare att avgöra om djuret är skadat eller ej. Det behöver inte vara en hård sammanstötning för att djuret ska skadas. Om man tex kört av ett ben blir det sällan blod vid olycksplatsen och inte heller alltid några skador på bilen. Ett rådjur kan springa långt med eller flera ben skadade. Det är alltså inte förarens uppgift att bedöma om djuret skadats – detta avgörande ska lämnas till jägaren. Har man kolliderat med en älgko är det viktigt att även rapportera om kon hade kalvar i följe. Dessa kommer att irra runt i området och leta efter kon och kanske orsaka olyckor.

Avliva inte påkörd hund

Om man kör på en hund och skadar den ska du inte avliva den, utan överlåta beslutet till veterinär. Även en till synes svårt medtagen eller skadad hund har ofta goda chanser att bli återställd om den kommer till veterinär. Det avlivas tyvärr många hundar i onödan, efter trafikolyckor. Det är en stor förlust för ägaren, såväl känslomässigt som ekonomiskt. Kör du på en hund måste ägaren underrättas omgående. Kan inte ägaren lokaliseras eller nås skall olyckan enligt lag genast anmälas till polisen.

Sammanfattning

TIPS! Ladda ner SOS appen till din telefon.
  • Varna andra trafikanter, sätt ut varningstriangel.
  • Ta hand om skadade
  • Larma polis, SOS 112
  • Markera platsen för kollisionen.
  • Lämna tydlig vägbeskrivning när du larmar om en olycka.