Stadgar

§1
Föreningens namn skall vara Älgskadefondsföreningen.

§2
Föreningen är en ideell, partipolitisk och religöst obunden trafiksäkerhetsorganisation, i vilken fysiska personer vinner inträde och har till syfte att:

Sprida kunskaper och information om viltolyckor samt medverka till åtgärder för att förhindra dem.
Föreningen skall lämna ekonomisk hjälp till medlemmar vid kollision, inträffad i Norden med djur enligt Jaktförordningens § 40 (björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår, örn) samt ren — med ett belopp som fastställs av styrelsen för ett kalenderår i taget. Ekonomisk hjälp utbetalas för de verkliga kostnader för självrisk, reparation, hyrbil och bärgning som medlemmen åsamkats, samt extra kostnadsersättning – dock högst med det av styrelsen bestämda maxbeloppet per olyckstillfälle och inom ramen för tillgängliga medel.

§3
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet på förslag av styrelsen.

§4
Medlemsförteckning innehållande personnummer skall finnas. För medlem som ej har svenskt personnummer skall motsvarande identitetshandling och nationalitet finnas. Föreningens adress skall vara samma som där föreningens kansli är beläget.

§5
Ny medlem som erlägger årsavgift räknas från den dag bank noterad insättning och 12 månader framåt. Medlem som ej har erlagt årsavgift senast en månad efter förfallodatum anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller uppenbarligen skadar föreningens intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem som styrelsen avser utesluta skall inom en vecka efter förslag om uteslutning erhålla del av styrelsens förslagsbeslut och beredas möjlighet att inom två veckor därefter skriftligen yttra sig över beslutsförslaget, innan beslut fattas.

§6
För föreningen skall finnas en styrelse bestående av sju ledamöter. Av föreningen anställd kan ej ingå i styrelsen. Mandatperioden skall vara två år med val, växelvis, av tre respektive fyra ledamöter varje år. Styrelsens ordförande väljs av årsmötet för en tid av ett år, i övrigt konstituerar sig styrelsen själv. Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande.

Vidare väljs tre revisorer och två ersättare Av dessa skall en ordinarie och en ersättare vara auktoriserade revisorer. Mandatperioden för revisorerna skall vara ett år.

Årsmötet skall också välja en valberedning, bestående av tre personer, med en mandatperiod om ett år. Styrelsen äger rätt att delegera sig med full beslutanderätt för delegerade.

§7
Årsmötet skall hållas senast den 30 april. Medlemmarna kallas enligt styrelsens beslut, dock tidigast 1 månad före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före årsmötet. Kallelse till extra medlemsmöte skall ske enligt styrelsens beslut, dock tidigast 14 dagar före mötet och senast 7 dagar före mötet. Förhandlingarna vid ordinarie årsmöte skall ske enligt följande dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötesfunktionärer
 5. Val av två justeringsmän
 6. Bestämmande av tid för justering av årsmötesprotokoll
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av arvoden m.m. för styrelse, revisorer och valberedning
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av styrelsens ordförande bland styrelseledamöterna
 15. Val av revisorer jämte ersättare
 16. Val av valberedning jämte sammankallande
 17. Fastställande av medlemsavgift
 18. Ev. motioner
 19. Övriga ärenden (inga för föreningen bindande beslut kan fattas under denna punkt)
 20. Mötet avslutas

Rösträtt på årsmöte och medlemsmöte tillkommer på mötet närvarande medlem som kan uppvisa giltigt medlemsbevis eller styrka sin identitet med giltig identitetshandling.

§8
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den de utser, dock minst två i förening.

§9
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§10
Styrelsen skall besluta om på vilket sätt föreningens medel skall placeras för att erhålla god avkastning. Inriktningen får ej vara spekulativ eller innehålla en hög risknivå.

§11
Medlemskapet i föreningen är personligt och gäller enbart fordon som brukas i icke yrkesmässig trafik. Ersättning vid kollision gäller medlem som registrerad ägare enligt vägtrafikregistret av skadat motorfordon och/eller tillkopplad släpvagn eller som förare av skadat motorfordon och/eller tillkopplad släpvagn ägd av fysisk person. Ersättning erhålls inte i de fall föraren är straffbar enligt Trafikbrottslagen 1, 3-5 §§-§§ eller fordonet inte är körklart enligt LVTR 17 § och/eller Fof 6 kapitel 15-16 §§.

§12

Medlem skall, för att erhålla ekonomisk hjälp från föreningen, i samband med inträffad viltolycka, senast två månader efter densamma till föreningens kansli insända ansökan, åtföljd av till ärendet erforderliga handlingar. Kvitton och fakturor skall vara från företag godkänt för F-skatt. Om särskilda skäl föreligger kan tiden utsträckas, dock högst tolv månader från olyckans datum.

§13
Motion till årsmötet skall vara insänd senast den 15 januari för att tas upp på årsmötets dagordning. Förslag till valberedningen skall ha inkommit före den 15 januari. Stadgeändring fastställs genom beslut på ett ordinarie årsmöte och på ett medlemsmöte som hålls tidigast en månad efter årsmötet, eller på två på varandra följande årsmöten. Beslut om stadgeändring skall fattas med minst två tredjedels majoritet.

§14
Beslut om föreningens upplösning skall fattas på ett årsmöte och ett därpå följande medlemsmöte som hålles tidigast tre månader efter årsmötet. Vid medlemsmötet skall, på förslag av styrelsen, beslut fattas om hur föreningens tillgångar skall användas. För giltiga beslut krävs, vid såväl årsmötet som vid medlemsmötet, att dessa beslut fattas med minst två tredjedels majoritet.